Upprop

Härmed vädjar vi som stiftare om ekonomiskt stöd från alla som är intresserade av att stödja Terres des Hommes Sverige Insamlingsstiftelse.

Den nybildade stiftelsen Terres des Hommes Sverige Insamlingsstiftelse har till ändamål att, i ordets vidaste bemärkelse, hjälpa barn och deras miljö var som helst i världen, utan åtskillnad på grund av ras, genus, religion eller politisk åskådning. Terres des Hommes Sverige Insamlingsstiftelse ska bland annat söka uppnå sitt ändamål genom att samla in de tillgångar som krävs för att täcka de nödvändiga kostnaderna för sådan hjälp.

Medel som flyter in efter detta upprop ska tillfalla Terres des Hommes Sverige Insamlingsstiftelse. Medlen ska särskiljas till en självständig förmögenhet och varaktigt användas för att främja stiftelsens ändamål. Bidrag till Terres des Hommes Sverige Insamlingsstiftelse kan lämnas till stiftelsens bankkonto:

  • Bank: ABN AMRO BANK DEN HAAG
  • Konto: NL93ABNA0515912883
  • SWIFT: ABNANL2A

Call for support

As founders we plead for financial assistance from anyone who wants to support Terre des Hommes Sverige Insamlingsstiftelse (Terre des Hommes Sweden).

The objective of the newly formed foundation Terre des Hommes Sverige Insamlingsstiftelse (Terre des Hommes Sweden) is to provide assistance in the broadest sense of the word to children in need anywhere in the world, without any distinction as to race, gender, religion or political preference. Terre des Hommes Sverige Insamlingsstiftelse (Terre des Hommes Sweden) seeks to achieve its objective by forming assets intended to be used to cover the necessary costs associated with such assistance.

All accrued financial means shall be transferred to Terre des Hommes Sverige Insamlingsstiftelse (Terre des Hommes Sweden) and be held separate as an independent fortune and permanently be used to support the foundation’s objective. Contributions to Terre des Hommes Sverige Insamlingsstiftelse (Terre des Hommes Sweden) can be made to its bank account:

  • Bank: ABN AMRO BANK DEN HAAG
  • Konto: NL93ABNA0515912883
  • SWIFT: ABNANL2A

 

Place: Switzerland

Date: 17 May 2016

Eylah Kadjar-Hamouda and Ignacio Packer